Reklamačný poriadok

IBV Group, s.r.o. – Reklamačný poriadok

vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi SR.

1. Úvodné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob riešenia reklamácií na tovary a služby predávané spoločnosťou IBV Group, s.r.o., Slovanská cesta 203, 022 01 Čadca, (ďalej len ” predávajúci “), ktoré boli zakúpené kupujúcim. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými zákonmi SR. Kupujúci odoslaním objednávky a kúpou tovaru od predávajúceho potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil a v celom rozsahu s ním súhlasí.

2. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje predávať a dodávať tovar, ktorý má požadovanú kvalitu, rozmer a úžitkové vlastnosti udané výrobcom alebo predávajúcim. Vo všeobecnosti sa zaväzuje predávať a dodávať tovar v kvalite stanovenej normami, aby bola zaručená jeho použiteľnosť na stanovený účel. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré existovali pri jeho predaji alebo vznikli počas záručnej doby, zodpovedá za omyly a chyby pri dodávkach tovaru, ktoré vznikli na strane predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare :

 • ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby,
 • ak bol tovar použitý po dobe jeho spotreby (vzťahuje sa na tovary, ktoré majú uvedený dátum spotreby),
 • ak nevie kupujúci hodnoverne preukázať zakúpenie tovaru u predávajúceho,
 • ktoré vznikli na strane kupujúceho v zmysle bodu 3. tohto reklamačného poriadku.

3. Záruky a záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v zmysle platných právnych predpisov v dĺžke 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Inú dobu platnosti záruky, alebo špecifické požiadavky záruky na dodávky tovarov je možné dohodnúť uzatvorením Technicko-dodacích podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci sa môže odvolať aj na iné Technicko-dodacie podmienky, ktoré má predávajúci (alebo výrobca, ktorého predávajúci zastupuje) uzatvorené s technickými oddeleniami koncových užívateľov tovaru, napríklad ŽSR, SSE, ČEZ, SŽ a pod., musí tak urobiť už v žiadosti o cenovú ponuku. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži zákazníkom daňový doklad o kúpe tovaru (faktúra, pokladničný blok).

Záruka sa nevzťahuje na vady a chyby vzniknuté na strane kupujúceho

 • nesprávnym užívaním alebo skladovaním tovaru,
 • neodbornou alebo nevhodnou manipuláciou s tovarom,
 • svojvoľným alebo neodborným zásahom do tovaru,
 • prirodzeným alebo nadmerným opotrebením,
 • použitím nesprávnych nástrojov, prístrojov a príslušenstiev pri montáži alebo aplikácii tovaru,
 • v dôsledku užívania tovaru iným než obvyklým spôsobom alebo v rozpore s jeho účelovým určením,
 • nesprávnou údržbou tovaru alebo zanedbaním potrebnej údržby,
 • mechanickým alebo chemickým poškodením tovaru.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou – teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia – nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa. Na tovar, ktorého použiteľnosť je obmedzená dátumom spotreby, sa poskytuje záruka na funkčnosť a vlastnosti, len ak bol použitý do tejto doby.

4. Reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať dodaný tovar zakúpený u predávajúceho, ak zistí akékoľvek nezhody a vady na prijatom tovare a to ihneď po ich zistení.

Reklamácia kupujúceho sa môže vzťahovať na:

1) kvalitatívne vady a iné zistené nedostatky na tovare – v prípade zistenia vady v kvalite tovaru alebo iného nedostatku na tovare je potrebné, aby kupujúci predložil pri reklamácii zakúpený tovar na posúdenie predávajúcemu. Po posúdení reklamovaného tovaru predávajúci informuje kupujúceho o jeho výsledku. V prípade uznanej reklamácie bude reklamovaný tovar opravený. V prípade, že tovar nie je možné opraviť, bude po dohode s kupujúcim výrobok vymenený za nový alebo vrátená cena vadného tovaru, ktorú kupujúci zaplatil pri jeho kúpe. V prípade, že bude reklamácia zamietnutá, predávajúci uvedie vo vyjadrení k reklamácii presný dôvod zamietnutia. V prípade, že posúdenie oprávnenosti reklamácie bude nutné vykonať nezávislou inštitúciou, alebo skúšobným ústavom, náklady spojené so skúškami tovaru idú na vrub toho, v koho neprospech tieto skúšky dopadli.

2) rozdiely v množstve alebo druhu tovaru a pod., ktoré kupujúci zistil pri alebo po prevzatí tovaru. V reklamácii kupujúci uvedie presné dôvody reklamácie, pričom v nej môže navrhnúť spôsob nápravy. Predávajúci preverí oprávnenosť reklamácie, o výsledku šetrenia informuje kupujúceho a v prípade oprávnenosti reklamácie s ním dohodne spôsob nápravy a to vždy len do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť:

1) V písomnej forme zaslanej poštou, faxom alebo e-mailom, pričom v nej kupujúci uvedie dôvod reklamácie, jasný a presný popis reklamovanej vady. V prípade písomných reklamácií sa reklamačným protokolom považuje písomná reklamácia kupujúceho. Potvrdenie o prijatí písomnej reklamácie posiela predávajúci kupujúcemu obratom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu reklamovaný tovar (ak ide o reklamáciu vady na tovare), doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok), v prípade predaja a dodávok na faktúru aj kópiu dodacieho listu alebo uvedie číslo dodacieho listu z dodávky, v ktorej sa reklamovaný tovar nachádzal. Reklamácie a ich oprávnenosť posudzuje predávajúci, resp. odborne zodpovedná osoba a vybavuje ich štandardným spôsobom v súlade s platnou legislatívou a to bez zbytočného odkladu. V prípade, že reklamáciu nie je možné posúdiť alebo vybaviť hneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

2) V prípade nákupu cez e-shop má kupujúci právo vrátiť tovar v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia dodávky bez udania dôvodu. Podmienkou vrátenia je úplný a nepoškodený tovar. V prípade kúpy celého balenia tovaru, je možné vrátenie len celého balenia, nie len jeho časti.

5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.07.2022 a zostáva v platnosti až do vydania nového alebo aktualizovaného reklamačného poriadku. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Informačná povinnosť predávajúceho je splnená umiestnením aktuálneho znenia Reklamačného poriadku na predajni predávajúceho a uverejnením na jeho internetovej stránke www.srobomat.sk. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa aktuálne platných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

V Čadci, 1.7.2022
 

Michal Plaček – konateľ

Scroll to Top